Şirket Bilgileri

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 6005
Mersis No: 1000002104054370
Ticaret Sicil/Dosya No: 45458

Ticaret Ünvanı
ÖZTUĞ OTOMOTİV
MAMÜLLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Çınar Cad. 6 Sok. No. 9 Nilüfer/BURSA
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun
olarak 21.07.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Husular:

Yönetim Kurulu/Yetkililer, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bursa 22. Noterliği’ nin 12.07.2017  Tarih 16662 Sayı ile Tasdikli, (Genel Kurul)
Bursa 22. Noterliği’ nin 17.07.2017 tarih 16921 sayı ile tasdikli, (Karar)

Öztuğ Otomotiv Mamülleri San. Ve Tic. Anonim Şirketinin
12.07.2017 Tarihinde Yapılan 2015 Ve 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Öztuğ Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.’ nin 2015 ve 2016 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2017 tarihinde, saat 14.00′ de Hasanağa Org.San.Bölgesi 7. Cd  No:3 Nilüfer/BURSA  adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın 11.07.2017 tarih ve 26411719 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ufuk Tutkun’ nun gözetiminde yapılmıştır.
Hamiline yazılı hisse senetlerinin henüz ihraç edilmediği, Toplantıda Şirketin 8.800.000,00 Türk Lirasından ibaret bulunan ve 8.800.000 hisseye ayrılan sermayesinin tamamının asaleten olmak üzere toplam  8.800.000 hisse karşılığı 8.800.000,00  TL’ yi temsil eden hissedar hazır bulunduğu ve böylece T.T.K.’ nun 416. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu, ayrıca toplantının davet hakkındaki merasimine  riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden;
1. Toplantı Yön. Krl. Bşk. Erol Çelik tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı

2. Toplantı Başkanlığına Erol Çelik’ in seçilmesine ittifakla karar verildi. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama Yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

3. 2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. 2015 ve 2016 yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu

– Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço  ve Kar/Zarar Hesapları Müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve Hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticisinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları ittifakla kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibrasından oy kullanmadılar.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde,
– Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl için Erol Çelik ve Nevzat Kurtdere seçildiler.
Temmuz 2017 ayından itibaren yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanına 35.000,00 TL., Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 7.000,00 TL. olmak üzere aylık net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

6. Şirketin 2015 ve 2016 yıllarında oluşan kar’ından kanuni kesintilerin mahsup edilmesinden sonra kalan net kar’ ın yapılmakta olan yatırımlar dikkate alınarak fevkalade yedek akçe  olarak bünyede bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket sermayesinin 8.800.000 TL. – ‘den 15.000.000 – TL ‘ye çıkarılması ile böylece ana sözleşmenin 6.ncı maddesi müzakere neticesinde şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.ncı maddesinin aşağıdaki şekilde kabulüne ittifakla karar verildi.

Yeni Metin Şirket Sermayesi: 

Madde 6 – Şirketin Sermayesi her biri 1,00 TL. (Bir) itibari değerde 15.000.000 (onbeşmilyon) hisseye ayrılmış 15.000.000,00 TL. (onbeşmilyon)’ sıdır. Bu sermayenin 12.000.000 hisse karşılığı  12.000.000,00 TL Erol Çelik’e 3.000.000 hisse karşılığı 3.000.000,00 TL. Nevzat Kurtdere’ ye aittir. Önceki sermayeyi teşkil eden 8.800.000,00 TL. (sekizmilyonsekizyüzbin) ‘sının tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 6.200.000,00 TL. (altımilyonikiyüzbin)’ nın tamamı dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının kayıtlı olduğu Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmıştır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K. nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi.

9.  Dileklerde söz alan olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 14:30 da kapattı 12.07.2017  Gümrük ve Ticaret Bakanlık Temsilcisi Ufuk Tutkun (imza) Toplantı Başkanı Erol Çelik (imza)

Yönetim Kurulu Karar Föyü

Karar No : 2017/4
Tarih : 12.07.2017
Gündem: 1.- Yönetim Kurulu Görev Taksimatı.
2.- İmza Yetkilerinin Tayini.

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak 12.07.2017 tarihinde yapılan 2015 ve 2016 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantımız neticesinde aşağıdaki kararları almıştır;

1.- Yapılan oylama sonucu oybirliği ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Erol Çelik, Yön.Krl.Bşk. Vekilliğine Nevzat Kurtdere ‘ nin 3 (üç) yıl süre ile getirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2.-Öztuğ Otomotiv Mamülleri Sanayi  ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizi T.C hudutları dahilindeki ve haricindeki bilumum bankalar, resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi Şahıslar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kurumlar, Teşekkürler, Mahkemeler, Kooperatifler, Gümrükler, Tapu ve Daireleri ve üçüncü şahıslar ile yapılacak bilumum muamele  ve akitlerin, Şirket adına tanzim edilecek bütün belgelerin, çeklerin, senetlerin,bonoların ve yazıların Şirketimizin yazılı unvanı veya kaşesi altına 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik ve Yön.Krl.Bşk. Vekili Nevzat Kurtdere’ den herhangi birisinin münferiden atacağı imzaların şirketimizi her cihette temsil ve ilzam edeceğini beyan eder, Borçlar ve Türk Ticaret Kanunundaki mecburiyet nedeniyle tastikini talep ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Çelik (imza)
31768306554
Yön.Krl.Bşk.Vkl
Nevzat Kurtdere (imza)
26224622118